Επικοινωνία

Εργαστήριο Παράκτιας & Θαλάσσιας Έρευνας

Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών,
700 13 Ηράκλειο Κρήτης

Tel.: +30 2810 391780
Fax: +30 2810 391801

 

map-embed.com