Υπολογιστική Ρευστοδυναμική

Υπολογιστική ρευστοδυναμική με εφαρμογές σε:

φαινόμενα υδροδυναμικής και μετακίνησης | μοντέλα θαλάσσιας ρύπανσης | περιβαλλοντική εκτίμηση επικινδυνότητας | επιχειρησιακή ωκεανογραφία & μετεωρολογία | αλληλεπίδραση μεταξύ στερεών-υγρών και θάλασσας/ατμόσφαιρας | ασυμπίεστες μηχανικές ροές

  • Παρακολούθηση εξάπλωσης πετρελαιοκηλίδας