Κλιματική Αλλαγή και Μετεωρολογία

Το CMRL αποσκοπεί στην ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο Παράκτιο και Θαλάσσιο περιβάλλον και για το σκοπό αυτό συμμετέχει ενεργά σε ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών έργων και συνεργασιών με συναφές αντικείμενο.
Ερευνητικό αντικείμενο του μετεωρολογικού τομέα αποτελεί η επιχειρησιακή μετεωρολογική πρόγνωση σε σχέση με τις δραστηριότητες ανάπτυξής του πρωτογενούς τομέα και της αγροτικής παραγωγής ειδικότερα, του εγχώριου τουρισμού και της ναυτιλίας με σύγχρονα μετεωρολογικά προγνωστικά εργαλεία και μεθόδους απεικόνισης και ενημέρωσης των τελικών χρηστών. Στόχος είναι η παροχή αξιόπιστων μετεωρολογικών προγνώσεων, τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και εποχικών και εξειδικευμένων πληροφοριών με σκοπό την αύξηση της αγροτικής παραγωγής και την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης στον τουριστικό και ναυτικό τομέα.

  • Real-time δεδομένα μετεωρολογικού σταθμού