Στατιστικά

Πρόγραμμα Χρηματοδότηση Περίοδος  €   

fund_gr

 Beachmed‐e  INTERREG III CZoneSud  2006‐2008  245K
 03ΕΔ966  ΠΕΝΕΔ‐2003 (ΓΓΕΤ)  2006‐2008  207K
 POSEIDON  DGENV‐CivilProtection  2009‐2011  100K
 AKTAIA  ΓΓΕΤ Συνεργασία 2009  2011‐2014  151K
 CLIMATOURISM ΓΓΕΤ  2012‐2014  150K
 RASIMAS  FP7‐ICT‐2013‐10  2013‐2016  150K
 PostDoc  IKY‐SIEMENS program  2013‐2015  39K
 KRIPIS‐ENV ΓΓΕΤ  2013‐2015  52K
 KRIPIS‐QoL ΓΓΕΤ  2014‐2016  53.6K
 S1.1 Υπηρεσία  2011  35K
 S1.2 Υπηρεσία  2012  10K
 S2 Υπηρεσία  2013‐2014  45K
 S3 Υπηρεσία  2014‐2015  75K
 S4 Υπηρεσία  2014  60K
 S5 Υπηρεσία  2014  6K
Διμερείς  (PLATON,IKYDA)  2005‐2015  40K
Σύνολο      1418.6K

Flow_statistics_gr

statistics-1

statistics-2