Αρχική

Το Εργαστήριο Παράκτιας & Θαλάσσιας Έρευνας ανήκει στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ι.Υ.Μ.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας Και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.).
Ιδρύθηκε το 2006 από μέλη της Ομάδας Αριθμητικής Ανάλυσης και Επιστημονικών Υπολογισμών.
Δραστηριοποιείται στην παράκτια και θαλάσσια έρευνα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα μεθόδων και εφαρμογών, με στόχο την ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων στο σχετικό χώρο (αλληλεπίδραση ξηράς, θάλασσας & ατμόσφαιρας). Συγκεκριμένα ασχολείται με:

  • Συλλογή και επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων & μοντελοποιήση
  • Εκτίμηση επικινδυνότητας από κλιματική μεταβλητότητα και αλλαγή
  • Εφαρμογές στη Φυσική & Πολιτιστική Κληρονομιά
  • Θαλάσσια παρατηρητήρια
  • Θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό
  • Θαλάσσια ρύπανση (υδρογονάνθρακες, πλαστικά, μικροπλαστικά)
  • Παράκτια και υποθαλάσσια αρχαιολογική έρευνα
  • Έξυπνα συστήματα διαχείρισης υδάτινων πόρων & δικτύων
  • Εκτίμηση του κλίματος σε τοπικό & περιφερειακό επίπεδο
  • Εφαρμογές στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα

Στόχος του εργαστηρίου είναι ή ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών για τη συλλογή και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και στη συνέχεια την υποστήριξη μοντελοποίησης υψηλής αξιοπιστίας στους παραπάνω τομείς.